3728/BVHTTDL-VP

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ I và Đại hội đại biểu ĐCSVN lần thứ XI

Kính gửi:  - Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;

                  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh - thành.

Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I và Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố:

1) Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành nhằm triển khai thực hiện thắng lợi 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2010, với phương châm “Nâng cao chất lượng hiệu quả công trình, tác phẩm, sản phẩm, thành tích kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”.

2) Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và các hình thức hoạt động phong phú khác tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tại cơ quan, đơn vị, tiến hành chỉnh trang cảnh quan trụ sở, cây xanh, trang trí băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc và trên địa bàn.
3) Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh các tập thể xuất sắc, gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để đề xuất khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành tại cơ sở.

4) Ngay sau Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I, có kế hoạch quán triệt, triển khai các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015, theo phương hướng, nội dung đã được Đại hội thông qua. Chú trọng nâng cao chất lượng của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua hiện có gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

5) Các cơ quan báo chí thuộc Bộ mở các chuyên trang, chuyên mục với diện tích và thời lượng thích đáng để tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo không khí phấn khởi trong toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP (THTT.1). KA.120

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác