3729/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Dự án sưu tầm hiện vật năm 2009 của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Víệt Nam

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN SƯU TẦM HIỆN VẬT NĂM 2009 CỦA BẢO TÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VÍỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1733/QĐ-BVHTT ngày 08 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc cho phép Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sưu tầm bổ sung hiện vật di sản văn hóa các dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 3270/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá trị hiện vật sưu tầm bổ sung văn hóa truyền thống;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định Dự án nghiên cứu sưu tầm bổ sung hiện vật văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam năm 2009 của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 25 tháng 9 năm 2009

Căn cứ đề nghị của Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại tờ trình Số 338/TTr- BTVHDT ngày 09 tháng 10 năm 2009;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án sưu tầm hiện vật năm 2009 của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Víệt Nam với các nội dung sau:

1. Tên Dự án: Nghiên cứu sưu tầm bổ sung hiện vật văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam năm 2009 của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

2. Chủ đầu tư: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

3. Địa điểm đầu tư: Đường Đội Cấn, TP. Thái Nguyên

4. Tổng trị giá mua hiện vật và chi phí liên quan: 3. 177.393.500đ (Ba tỷ một trăm bẩy bẩy triệu ba trăm chín ba nghìn năm trăm đồng) trong đó:

- Tổng trị giá hiện vật: 2.837.4.500 (hai tỷ tám trăm ba bẩy triệu bốn trăm bẩy bẩy nghìn năm trăm đồng) đã bao gồm thuế theo luật định. Chi tiết theo nội dung tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

- Chi phí thẩm định, tiếp nhận, đóng gói, vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến mua hiện vật (tạm tính): 339.916.000đ.

5. Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp

6. Thời gian thực hiện: năm 2009

Điều 2. Tổng trị giá hiện vật tại Điều 1 Quyết định này là giới hạn tối đa chi phí để chủ đầu tư sử dụng làm căn cứ thương thảo hợp đồng với bên cung cấp.

Điều 3. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam có trách nhiệm ký kết hợp đồng kinh tế với bên cung cấp bản đảm đúng quy định. Đồng thời kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-Bộ trưởng (để báo cáo);

-Lưu: VT, KHTC(2), TA.08

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác