3730/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức "Triển lãm-Hội chợ Xuân 2012"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần ĐMN, Hội Đá quý Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm-Hội chợ Xuân 2012" và chương trình văn hóa nghệ thuật từ ngày 12/01/2012 đến ngày 21/01/2012 tại Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Số 2 Hoa Lư, Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:

Các hoạt động Triển lãm-Hội chợ, dàn dựng gian hàng, tuyên truyền, quảng cáo, trang trí và văn hoá nghệ thuật lấy từ nguồn thu hội chợ, tài trợ và xã hội hóa do Công ty cổ phần ĐMN chịu trách nhiệm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị có liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TLVHNT, VH.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác