3731/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tham gia Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ V tại An Giang - 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ V tại An Giang -2011;

Căn cứ công văn của các đơn vị thuộc Bộ tham gia Ngày hội thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ trưởng - Giám Cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các đơn vị có tên sau đây tham gia Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ V tại An Giang -2011;

- Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam thực hiện triển lãm giới thiệu "Việt Nam - Đất nước con người;

- Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam thực hiện triển lãm "Đặc trưng văn hoá cộng đồng các dân tộc Việt Nam";

- Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thực hiện triển lãm mỹ thuật dân gian, truyền thống Việt Nam";

- Thư viện Quốc gia Việt Nam thực hiện triển lãm, trưng bày giới thiệu tư liệu và tổ chức cuộc thi tuyên truyền giới thiệu sách;

- Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam thực hiện phóng sự tài liệu về Ngày hội.

Điều 2. Về Kinh phí:

Kinh phí thực hiện các công việc trích từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2011 của các đơn vị có tên tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ trưởng-Giám đốc cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng KTBT, TT Hồ Anh Tuấn

-Ban Tổ chức Ngày hội;

-Lưu: VT, Vụ VHDT, Nh12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác