3733/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật phối hợp tổ chức "Ngày Thái Lan lần thứ 5"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, tổ chức ngày Thái Lan lần thứ 5" vào ngày 03 tháng 12 năm 2011 tại Câu lạc bộ Mỹ, 19 -12 Hai Bà Trưng, Hà Nội, bao gồm các hoạt động: biểu diễn nghệ thuật, trưng bày các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của Thái Lan, hướng dẫn cách chế biến món ăn và giới thiệu ẩm thực Thái Lan. Hoạt động được bán vé, lấy thu bù chi và ủng hộ hoạt động từ thiện tại Việt Nam.

Điều 2. Kinh phí:

- Đại sứ quán Thái Lan chịu mọi chi phí tổ chức;

-Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật chi tiền thù lao làm ngoài giờ cho cán bộ của Trung tâm (từ nguồn ngân sách hoạt động sự nghiệp 2011 của Trung tâm).

Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NBH.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác