3734/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc mở Trại sáng tác

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt kế hoạch sáng tác năm 2011 được thực hiện tại 5 Nhà Sáng tác;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Hỗ trợ sáng tác phối học với Hội Văn học nghệ thuật Tỉnh Sơn La mở trại sáng tác tại Nhà Sáng tác Nha Trang trong thời gian 15 ngày, khai mạc ngày 01/12/2011 kết thúc ngày 15/12/2011, số lượng gồm 15 Hội viên tham dự (theo danh sách đăng ký).

Điều 2. Trung tâm Hỗ trợ sáng tác bố trí nơi ở và làm việc, hỗ trợ tiền ăn cho văn nghệ sỹ (Nhà Sáng tác Nha Trang chi mức 70.000đ/1 người/1 ngày theo số lượng cụ thể hội viên có mặt ).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác, Giám đốc Nhà Sáng tác Nha Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TTHTST (4), X7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác