3736/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3736/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 10 năm 2013 Về việc gia hạn thời gian khai quật khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 1897/SVHTTDL-DSVH ngày 16 tháng 10 năm 2013, của Viện Khảo cổ học tại công văn số 360/KCH ngày 21 tháng 10 năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay gia hạn Quyết định số 4353/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại các di tích: Hang Con Moong, hang Lai, hang Lý Chùn thuộc xã Thành Yên, huyên Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

-  Thời gian khai quật: từ ngày 02/11/2013 đến ngày 20/11/2013.

-  Diện tích khai quật: 140m2, trong đó có hang Con Moong: 50m; hang Lai; 50m; hàng Lý Chùn: 40m;

-  Phụ trách khai quật: PGS.TS Ông Nguyễn Khắc Sử, Viện Khảo cổ học.

Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Di tích: Hang Con Moong đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép lập Hồ sơ đề nghị UNESCO đưa vào danh mục di sản thế giới. Do đó, khi tiến hành khai quật phải tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến địa tầng của di tích.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phải tăng cường công tác bảo vệ di tích trong và sau quá trình khai quật.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.   

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa (02);
- Viện Khảo cổ học (02);

- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác