3739/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 3739/TB-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Giao ban sơ kết công tác VHTTDL 09 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2013

Tại cuộc họp giao ban sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 09 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2013, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh có ý kiến chỉ đạo:

1) Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị thuộc Bộ:

- Tập trung xây dựng và hoàn thiện 21 văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 19 Thông tư, Thông tư liên tịch trong Chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2013, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ (có phụ lục kèm theo);

- Tập trung thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ giao; các nhiệm vụ đột phá năm 2013; giải quyết các kiến nghị của địa phương tại Hội nghị triển khai công tác VHTTDL năm 2013;

- Rà soát, đăng ký danh mục các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch công tác năm 2014;

- Rà soát, chuẩn bị nội dung, hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch công tác năm 2014 trước ngày 05/12/2013;

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Ngành, trong đó đặc biệt chú trọng công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quảng cáo, lễ hội, nghệ thuật biểu diễn, kinh doanh hoạt động lữ hành…;

- Tăng cường sự phối hợp, điều phối công tác giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao đạt kết quả cao nhất;

- Báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng trước khi tổ chức các Hội nghị-Hội thảo;

- Tập trung rà soát, hoàn thiện dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt;

- Tập trung chỉ đạo thực hiện việc cải cách hành chính; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng tại đơn vị theo quy định hiện hành.

2) Đảng ủy Bộ: Chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3) Tổng cục Thể dục thể thao:

- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản, đề án thuộc lĩnh vực thể dục thể thao trong chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2013, báo cáo lãnh đạo Bộ;

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp;

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Bộ về thể dục thể thao cho cán bộ ở cơ sở;

- Chuẩn bị lực lượng và tham gia thi đấu đạt thành tích tốt tại SEA Games 27; kế hoạch chuẩn bị lực lượng tham dự ASIAD 2014 tại Hàn Quốc;

- Tiếp tục đẩy mạnh khai thác các nguồn lực xã hội, kêu gọi xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao; công tác đào tạo vận động viên trẻ;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao.

4) Tổng cục Du lịch:

- Phối hợp với một số tỉnh miền Trung đề xuất phương án quản lý khách du lịch Nga, báo cáo lãnh đạo Bộ;

- Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành và đôn đốc các địa phương thực hiện xây dựng Nhà vệ sinh du lịch đạt chuẩn theo đúng tiến độ;

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch tại các địa phương;

- Chủ trì, chuẩn bị nội dung và phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác quản lý nhà nước về du lịch tại các địa phương;

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình kích cầu du lịch năm 2013;

- Chuẩn bị nội dung làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015;

- Chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị du lịch tâm linh;

- Phối hợp với thành phố Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2013 và công bố Năm Du lịch quốc gia 2014;

- Phối hợp với tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên chuẩn bị triển khai Năm Du lịch quốc gia các tỉnh Tây Nguyên - Lâm Đồng năm 2014.

5) Vụ Tổ chức cán bộ:

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính tập trung đẩy mạnh công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Bộ;

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính, báo cáo lãnh đạo Bộ;

- Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của các đơn vị thuộc Bộ;

- Phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan xem xét, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm tại một số đơn vị thuộc Bộ.

6) Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ, kết quả giải ngân của Chủ đầu tư các dự án xây dựng năm 2013, báo cáo lãnh đạo Bộ để có ý kiến chỉ đạo điều hòa vốn kịp thời;

- Hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đấu thầu theo đúng quy định hiện hành, không điều chỉnh tổng mức đầu tư của các dự án, các gói thầu;

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoàn thành các thủ tục quyết toán các dự án đã hoàn thành, báo cáo lãnh đạo Bộ.

7) Vụ Pháp chế: Làm việc trực tiếp với các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2013, báo cáo Bộ trưởng.

8) Vụ Gia đình: Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Năm Gia đình Việt Nam 2013 và chuẩn bị nội dung tổng kết, báo cáo lãnh đạo Bộ.

9) Vụ Thi đua-Khen thưởng: Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác khen thưởng tổng kết năm 2013 và chuẩn bị chủ đề, nội dung phát động thi đua năm 2014 trong toàn Ngành.

10) Cục Văn hóa cơ sở:

- Phối hợp với Thanh tra Bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức và quản lý lễ hội năm 2014;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Gia đình rà soát, chuẩn bị chu đáo Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc lần thứ 2 năm 2013.

11) Cục Di sản văn hóa:

- Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các điểm di tích, lễ hội;

- Đẩy mạnh công tác kiểm kê di tích vật thể và phi vật thể trên địa bàn cả nước, báo cáo lãnh đạo Bộ;

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn công tác trùng tu, tôn tạo di tích;

- Chỉ đạo các địa phương hoàn thành Quy hoạch khảo cổ.

12) Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Chỉ đạo các Nhà hát thuộc Bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ;

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cấp chứng chỉ hành nghề cho văn nghệ sĩ sau khi được phê duyệt.

13) Văn phòng Bộ:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục cập nhật tiến độ giải quyết các nội dung Bộ trưởng hứa trước Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội và cử tri từ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII đến nay, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII;

- Chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị thuộc Bộ:

+ Nghiên cứu, đề xuất chủ đề công tác của Bộ năm 2014;

+ Chuẩn bị nội dung tổng kết công tác năm 2013, triển khai kế hoạch công tác năm 2014;

+ Nghiên cứu, đề xuất thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Hội nghị triển khai công tác VHTTDL năm 2014, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Lưu: VT, VP (THTT), NVN .30.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác