373/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ngày 02 tháng 02 năm 2012, tại trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang, Đoàn công tác của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Bắc Giang, có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Tỉnh, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh, Truyền hình Bắc Giang và Văn phòng UBND Tỉnh. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa, Cục Văn hoá cơ sở, Thanh tra Bộ.

Qua kiểm tra di tích chùa Vĩnh Nghiêm, sau khi Đoàn Công tác nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Sở, ngành, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang và đại diện các Cục, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng - Trưởng Đoàn công tác Hồ Anh Tuấn kết luận:

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Bắc Giang trong chỉ đạo, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội trên địa bàn, đề nghị Tỉnh tiếp tục quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, kết hợp tuyên truyền giáo dục, tập huấn với công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Hoan nghênh Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Giang, và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đã thực hiện chương trình Tết cho người nghèo rất có ý nghĩa, mang nét đẹp nhân văn, truyền thống đạo lý của dân tộc.

Để góp phần quản lý và tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá trên địa bàn đề nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng của Tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1) Về  thực hiện nếp sống văn minh, tổ chức và quản lý lễ hội:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là Kết luận 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội, Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 09/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Giao Cục Văn hoá cơ sở nghiên cứu đề xuất hướng dẫn và chỉ đạo thí điểm mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét. Nghiên cứu chọn Bắc Giang là địa phương thí điểm mô hình mẫu.

2) Về quản lý di sản văn hoá

- Tiếp tục triển khai việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Tỉnh để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

3) Đề nghị tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011.

4) Về các đề xuất, kiến nghị của Tỉnh:

- Đồng ý về chủ trương hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quang Phúc, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và di tích chùa Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá từ năm 2013, đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng lập và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định gửi Cục Di sản văn hoá và Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

- Giao Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam Nghiên cứu hỗ trợ địa phương xây dựng tuyến du lịch tới Khu di tích danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh qua chùa Vĩnh Nghiêm và sườn Tây Yên Tử Bắc Giang.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh Bắc Giang;

- UBND tỉnh Bắc Giang;

- Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang;

- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh;

- Các đơn vị: TCDL, DSVH, VHCS, Thanh tra;

- Viện NCPTDL, Viện VHNTVN;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT) S(20).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác