3747/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc xuất bản sách "Văn học Việt Nam thế kỷ XX" của Nhà xuất bản Văn học

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT BẢN SÁCH "VĂN HỌC VIỆT NAM THẾ KỶ XX" CỦA NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Nhà xuất bản Văn học tại công văn số 109/XBVH ngày 21 tháng 9 năm 2009 về việc Thay đổi tên đề tài xuất bản;

Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhà xuất bản Văn học và Văn phòng thực hiện xuất bản 14 tập sách của bộ sách Văn học Việt Nam thế kỷ XX: Quyển I-Tập 42, 43, 44, 45, 46, Quyển III-Tập 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, Quyển V-Tập 9, 10, khổ 16x24cm, 1.100 trang/cuốn, số lương mỗi tập: 1.000 bản.

Điều 2. Kinh phí thực hiện bằng nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2009 tại Văn phòng. Nhà xuất bản Văn học và Văn phòng thực hiện xuất bản và thanh quyết toán theo đúng quy định tài chính hiện hành.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2988/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Nhà xuất bản Văn học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Thủ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu VT, KHTC(2), KV.7

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác