3749/KH-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH Soạn thảo Đề án "Quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em" giai đoạn 2011-2015 và đến 2020

Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển dịch vụ giai đoạn 2009-2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch soạn thảo Đề án "Quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em" giai đoạn 2011-2015 và đến 2020, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc chăm lo đến đời sống tinh thần cho trẻ em.

2. Làm căn cứ để các địa phương xây dựng Quy hoạch các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA BAN SOẠN THẢO, TỔ BIÊN TẬP

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (chủ trì)

- Cục Văn hóa cơ sở (đơn vị thực hiện);

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Các đơn vị liên quan.

2. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

3. Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

4. Các Bộ, ngành liên quan.

III. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ

1. Quý IV/2010:

- Trình lãnh đạo Bộ VHTTDL ký Quyết định soạn thảo Đề án.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện.

- Trình Lãnh đạo Bộ VHTTDL ký Công văn gửi các Bộ, ngành về việc cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo.

- Trình Lãnh đạo Bộ VHTTDL ký Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án (sau khi có công văn của các Bộ, ngành về việc cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án).

- Lập dự trù kinh phí.

- Xây dựng đề cương Đề án.

2. Quý l,lI/2011:

-Thành lập đoàn khảo sát đi địa phương nắm tình hình, lấy số liệu.

- Tổng hợp số liệu và báo cáo của các địa phương.

- Xây dựng dự thảo Đề án lần 1.

- Tổ chức Hội thảo, tham vấn (03 khu vực Bắc, Trung, Nam) - Gửi dự thảo lần 1 lấy ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương.

4. Quý lll/2011:

- Xây dựng dự thảo lần 2 và gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành lần 2.

- Hoàn chỉnh dự thảo lần 2 và tổ chức hội đồng thẩm định Đề án.

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện soạn thảo Đề án quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em" giai đoạn 2011-2015 và đến 2020, đề nghị các đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Danh sách nơi nhận kèm theo;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS (01), Tuần 30.


DANH SÁCH GỬI CÁC ĐƠN VỊ

(Kèm theo Kế hoạch số 3749/KH-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2010)

I. Các Bộ, ngành:

1.  Bộ Tài chính;

2.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

3.  Bộ Tài Nguyên và Môi trường;

4.  Bộ Giáo dục và Đào tạo;

5.  Bộ  Nội vụ;

6.  Bộ  Lao động, Thương binh và Xã hội;

7. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

8. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

II. Các đơn vị thuộc  Bộ  VHTTDL:

1. Vụ Kế hoạch, Tài chính;

2. Vụ Gia đình;

3. Vụ Thư viện;

4. Tổng cục Thể dục thể thao

5. Cục Nghệ thuật biểu diễn;

6. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Nhiếp ảnh;

7. Vụ Ỉô chức cán bộ;

8. Cục Điện ảnh.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác