374/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Ngày 02 tháng 02 năm 2012, tại trụ sở UBND tỉnh Bắc Ninh, Đoàn công tác của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Bắc Ninh, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh và lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND Tỉnh. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa, Cục Văn hoá cơ sở, Thanh tra Bộ.

Qua kiểm tra di tích đền Bà Chúa Kho, sau khi Đoàn Công tác nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh và đại diện các Cục, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng - Trưởng Đoàn công tác Hồ Anh Tuấn kết luận:

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đánh giá cao việc ban hành các văn bản chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh và các cấp, ngành của Tỉnh trong việc quản lý, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội trên địa bàn và chia sẻ với những khó khăn thực tế của tỉnh trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội, đề nghị Tỉnh tiếp tục quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo thường xuyên, liên tục kết hợp tuyên truyền giáo dục, tập huấn với công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Để góp phần quản lý và tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá trên địa bàn đề nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng của Tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1) Về  thực hiện nếp sống văn minh, tổ chức và quản lý lễ hội:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là Kết luận 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội, Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 09/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết các vi phạm trong mùa lễ hội; cần có các giải pháp sắp xếp các cơ sở dịch vụ bán hàng, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng bày bán hàng tại khu vực I của di tích; có giải pháp phù hợp quản lý việc đặt tiền giọt dầu tại các di tích đúng quy định, đảm bảo tính thiêng, mỹ quan nơi thờ tự; ngăn chặn việc mê tín dị đoan như đốt đồ mã, có giải pháp hữu hiệu đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực di tích, nơi tổ chức lễ hội. Đề nghị tỉnh quan tâm và tập trung chỉ đạo các lễ hội lớn: lễ hội Đền Bà Chúa Kho, Hội Lim... đảm bảo đúng quy định, phù hợp với truyền thống văn hoá, từng bước khắc phục những bất cập, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lễ hội.

- Giao Cục Văn hoá cơ sở nghiên cứu đề xuất hướng dẫn và chỉ đạo thí điểm mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét.

2) Về quản lý di sản văn hoá

- Tiếp tục triển khai việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Tỉnh để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

3) Đề nghị tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011.

4) Về các đề xuất, kiến nghị của Tỉnh:

- Đề nghị Tỉnh thực hiện đúng quy trình thủ tục đối với các dự án tu bổ, tôn tạo di tích, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lộ trình đầu tư để Bộ có cơ sở xem xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hoá từ năm 2013 cho di tích đền thờ Cao Lỗ và lăng Kinh Dương Vương. Giao Cục Di sản văn hoá và Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn địa phương thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh Bắc Ninh;

- UBND tỉnh Bắc Ninh;

- Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh;

- Các đơn vị: DSVH, VHCS, Thanh tra;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT) S(20).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác