3750/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón các đoàn khách quốc tế tham dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ III

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 1 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đối, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 04 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tố chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ III,
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Cục Điện ảnh tố chức đón các đoàn đại biểu quốc tế vào Việt Nam tham dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ III trong thời gian từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 11 năm 2014, thuộc các thành phần sau của Liên hoan:
- Ban giám khảo và Ban cố vấn (10 đại biểu);
- Đại biểu có phim tham dự Liên hoan (75 đại biếu);
- Đại biểu tham dự Hội thảo (35 đại biếu);
- Đại biểu tham dự Trại sáng tác (40 đại biểu);
- Đại biểu tham dự Chợ kịch bản phim (20 đại biếu);
- Đại biểu báo chí quốc tế, đại biếu tham dự với tư cách là quan sát viên và đại biếu là nghệ sỹ tiêu biếu (50 đại biểu).
Điều 2: Về kinh phí: Chi phí đón đoàn được thực hiện trên cơ sở Đề án tổ chức Liên hoan đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 1062/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Noi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-  TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, THV (9).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác