3751/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định cơ quan hoàn thiện và in báo cáo tóm tắt "Phân tích sâu những vấn đề chọn lọc liên quan tới quan hệ trong gia đình từ số liệu của Điều tra gia đình năm 2006

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 4 năm 2010 về việc triển khai hoạt động dự án thành phần Chính sách gia đinh thuộc Dự án Chính sách xã hội hợp tác với UNICEF năm 2010;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chỉ định Viện Nghiên cứu Gia đình và giới thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thực hiện hoạt động hoàn thiện và in báo cáo tóm tắt “Phân tích sâu những vấn để chọn lọc liên quan tới quan hệ trong gia đình" từ số liệu của Điều tra gia đình năm 2006.

Điều 2. Nguồn kinh phí của tiểu dự án Chính sách gia đình, thuộc dự án Chính sách xã hội do UNICEF hỗ trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Gia đình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Viện Gia đình và Giới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, Vụ GĐ, TVT.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác