3754/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3754/BVHTTDL-DSVH ngày 15 tháng 10 năm 2013 Về việc thỏa thuận Lập hồ sơ tu bổ di tích đình Đông Chấn, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Phúc đáp Công văn số 3811/UBND-VX5 ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị chủ trương lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích đình Đông Chấn, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về lập Dự án tu bổ di tích đình Đông Chấn để bảo tồn và phát huy giá trị. Dự án gồm các hạng mục: tu sửa hệ khung, vì, kèo, mái, hoành, rui, mè; lợp lại ngói; đắp vẽ lại các con giống; gia cố, sửa chữa các mảng tường bị bong tróc, rêu mốc; phục hồi Nghi môn; xây dựng bổ sung lầu hóa vàng.

2. Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập Dự án tu bổ di tích đình Đông Chấn để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ biết, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác