3754/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo Quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 2709/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Để cương tổng quát Quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Soạn thảo Quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020 gồm các ông, bà có tên dưới đây:

* Ban Chỉ đạo:

1. Ông Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban,

2. Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Phó trưởng Ban thường trực;

3. Ông Trần Khánh Chương – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam- Ủy viên;

4. Ông Hồ Việt Hà – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính- Ủy viên;

4. Ông Lê Anh Tuyến – Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy viên;

* Ban Soạn thảo:

1. Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Trưởng Ban,

2. Ông Nguyễn Phú Cường – Phó Cục trưởng cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm Phó Trưởng ban,

3. Ông Nguyễn Chí Bền – Viện trưởng Viện Văn hóa, nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

4. Ông Phùng Minh Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Ủy viên;

6. Ông Hoàng Minh Thái – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy viên;

7. Bà Nguyễn Thị Gia Phong – Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch, Tài chính - Ủy viên;

8. Bà Nguyễn Thị Loan – Kế toán trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Ủy viên thư ký;

9. Ông Đỗ Quốc Việt – Trưởng phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm - Ủy viên thư ký;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ Chỉ đạo Ban Soạn thảo xây dựng nội dung chỉ tiết Quy hoạch phát triển ngành Mỹ thuật đến năm 2020 trình Chính phủ phê duyệt; Ban Soạn thảo có nhiệm vụ xây dựng đề cương chi tiết, nội dung Quy hoạch theo sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và báo cáo kết quả cho Trưởng Ban Chỉ đạo trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo lấy từ kinh phí hoạt động điều tra khảo sát cấp cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, MTNATL (02), NL. 20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác