3755/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc giao lưu với ban nhạc Dengue Fever, Hoa Kỳ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức buổi giao lưu âm nhạc với ban nhạc Dengue Fever của Hoa Kỳ.

Thời gian: ngày 25 tháng 11 năm 2011

Điều 2. Kinh phí: các chi phí vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, ăn, ở tại Việt Nam do ban nhạc tự chi. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chi tiền lễ tân, đón tiếp, tổ chức giao lưu và tặng phẩm.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT

.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác