3756/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương và thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 5625/UBND- VX ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương và thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thống nhất với chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đình Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
2. Thỏa thuận Dự án tu bổ tôn, tôn tạo di tích nói trên, gồm các nội dung: tu bổ nghi môn; xây dựng nhà tả vu, hữu vu, nhà khách, nhà bếp, nhà vệ sinh, am hóa vàng, tường rào; tôn tạo sân vườn và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Điều chỉnh giảm quy mô nhà khách + soạn lễ + thủ từ bằng với quy mô tả, hữu vu.
- Không làm cửa ra vào tại hạng mục nhà tả vu và hữu vu.
- Bổ sung bản vẽ hiện trạng tả, hữu vu và nghi môn.
- Hạng mục am hóa vàng chỉ nên làm một tầng mái.
- Hạ thấp chiều cao nhà vệ sinh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hà Nội hướng dẫn Chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án và triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTT thành ph Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác