3756/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Triển lãm "Phòng Cấp cứu’’

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm phòng Cấp cứu’’.

Địa điểm: Nhà Bảo tàng, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra Triển lãm, đúng nội dung đã được duyệt.

Thời gian: Từ 24 tháng 11 đến 08 tháng 12 năm 2011.

Điều 2. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thành lập Hội đồng duyệt Triển lãm trước khi các tác phẩm được trưng bày hằng ngày.

Điều 3. Phê duyệt Quy chê riêng áp dụng cho Triển lãm Phòng Cấp cứu (ban hành kèm theo Quyết định này). Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam cùng các cơ quan chức năng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các nghệ sỹ tham gia triển lãm chấp hành nghiêm túc Quy chế Triển lãm "Phòng Cấp cứu và các quy định hiện hành của Việt Nam liên quan đến việc tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật.

Điều 4. Về kinh phí:

Chi phí cho đại diện các đơn vị tham gia duyệt nội dung Triển lãm trích từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

Cục trưởng Cục Điện ảnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và các co quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Ban Tuyên giáo Trung Ương;

-Thanh tra Bộ;

-Bộ Ngoại giao (Vụ Châu Âu, Vụ VHĐN-UNESCO)

-Bộ Công an (A64, A83)

-Lưu: VT, HTQT, NQA (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác