3757/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương và thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thái Cam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 5188/UBND- VX ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương và thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thái Cam, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Thống nhất với chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thái Cam, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội bằng nguồn vốn ngân sách của quận Hoàn Kiếm.
2. Thỏa thuận Dự án tu bổ tôn, tôn tạo di tích nói trên, gồm các nội dung: tu bổ Tam bảo, điện Mẫu, cổng chùa; xây dựng nhà khách, nhà bếp + sắp lễ, nhà ni + vệ sinh, am hóa vàng, tường rào; tôn tạo sân vườn và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Nghiên cứu phương án xây dựng non bộ đặt phía trước điện Mẫu thay cho phương án xây dựng mới bình phong.
- Không sử dụng đèn tường chụp kín giả cổ của tòa Tam bảo, cần bổ sung điện chiếu sáng sân vườn và chiếu sáng nội thất.
- Dự án đề xuất tu sửa nội thất đồ thờ trong đình và điện Mẫu nhưng không nêu cụ thể hiện trạng, phương án tu bổ cũng như nguyên tắc, giải pháp tu bổ vì vậy cần bổ sung.
- Bổ sung phương án nối, vá, thay cốt ốp mang... để giữ lại các cấu kiện gỗ cũ của điện Mẫu.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn Chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án và triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTT thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác