3757/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội nghị chuyên đề phòng, chống bạo lực gia đình nhân ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25-11)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 195/CTPH-BVHTTDL-CĐVCVN ngày 27 tháng 6 năm 2011 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công đoàn Viên chức Việt Nam v/v đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ công chức viên chức lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2011-2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Hội nghị chuyên đề phòng, chống bạo lực gia đình nhân ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25-11).

Điều 2. Giao Vụ Gia đình là đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hoạt động trên.
Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, GĐ
.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác