3758/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chủ trương lập dự án đầu tư tuyến đường vào các điểm di tích thuộc Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4886/UBND- XD4 ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án đầu tư tuyến đường vào các điểm di tích thuộc Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, về việc này, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Ngày 18 tháng 02 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 322/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng. Do đó, đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ nội dung Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai các dự án thành phần, trong đó có việc lập dự án đầu tư tuyến đường vào các điểm di tích: Bãi cọc đồng Má Ngựa, Bãi cọc đồng Vạn Muối, đền Trung Cốc, đình Trung Bản nhằm tạo cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, đồng thời phục vụ nhu cầu dân sinh tại địa phương. Nội dung dự án cần tuân thủ các quy định tại Nghị định 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch thẩm định trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về chủ trương lập dự án đầu tư tuyến đường vào các điểm di tích: Bãi cọc đồng Má Ngựa, Bãi cọc đồng Vạn Muối, đền Trung Cốc, đình Trung Bản thuộc Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác