3758/QC-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUY CHẾ Hoạt động của Ban Chỉ đạo Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

(Theo Quyết định số 3758/QĐ-BVHTTDL, ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc, chế độ sử dụng con dấu, phát hành văn bản và lưu giữ hồ sơ, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Ban Chỉ đạo Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Dự án thành phần) được thành lập theo Quyết định số 1200/QD-BVHTTDL ngày 5 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để chỉ đạo, điều hành Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo dự án thành phần và các thành viên

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo dự án thành phần thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 1200/QĐ-BVHTTDL ngày 5 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên được phân công cụ thể như sau:

a) Trưởng Ban, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo, quyết định toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia, và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Uỷ quyền cho Phó trưởng Ban hoặc các Uỷ viên giải quyết công việc cụ thể trong phạm vi lĩnh vực thuộc thẩm quyền.

b) Phó Trưởng Ban, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Thay mặt Trưởng Ban điều hành công việc chung của Ban Chỉ đạo theo uỷ quyền của Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Iịch sử quốc gia.

- Giải quyết các công việc khác theo uỷ quyền của Trưởng ban.

- Phê duyệt các dự án thành phần về nội dung và hình thức trưng bày sau khi có ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Dự án.

c) Uỷ viên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ:

- Nghiên cứu, đề xuất, giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức cán bộ, đào tạo, chế độ chính sách, đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện dự án.

- Là đầu mối trình Bộ trưởng việc tổ chức tại các Bảo tàng (sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam thành Bảo tàng Lịch sử quốc gia) để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng ban phân công.

d) Uỷ viên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành chức năng giải quyết những vướng mắc về tài chính để dự án được thực hiện đúng tiến độ. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vốn đúng quy định hiện hành và những cơ chế đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định.

- Thực hiện các công việc khác khi được trưởng ban phân công.

đ) Uỷ viên, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá:

- Có trách nhiệm tham mưu những vấn đề liên quan đến các nội dung chuyên môn nghiệp vụ về bảo tàng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng ban phân công.

e) Uỷ viên, Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức và phối hợp triển khai các công việc thuộc phần Bảo tàng Cách mạng Việt Nam liên quan đến Dự án thành phần nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia đảm bảo tiến độ, hiệu quả, chất lượng.

- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng ban phân công.

g) Uỷ viên, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Trưởng Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia:

- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các hoạt động của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia theo sự phân công và uỷ quyền của Chủ đầu tư Dự án thành phần.

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Dự án thành phần nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng, bảo đảm yêu cầu tiến độ, chất lượng, nội dung công việc.

- Báo cáo tình hình triển khai công việc của Dự án tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Dự án thành phần.

- Lập dự toán và quyết toán kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Dự án thành phần trong quá trình thực hiện Dự án phù hợp với quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức và thực hiện các công việc thuộc phần Bảo tàng Lịch sử Việt Nam liên quan đến Dự án thành phần nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Iịch sử quốc gia đảm bảo tiến độ, hiệu quả, chất lượng.

- Thực hiện các công việc khác khi được trưởng Ban phân công.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc

1. Ban Chỉ đạo Dự án thành phần làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thống nhất.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo Dự án thành phần chủ động lập kế hoạch công tác, trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Đối với các công việc vượt quá thẩm quyền, báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo Dự án thành phần giải quyết, xử lý kịp thời. Chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia triển khai các công việc cụ thể nhằm bảo đảm thực hiện Dự án đạt yêu cầu chất lượng, tiến độ, hiệu quả và phù hợp với các quy định hiện hành.

3. Trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự án, Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia báo cáo, đề xuất các cơ chế và phương án giải quyết, xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên Ban Chỉ đạo Dự án thành phần.

4. Ban Chỉ đạo Dự án thành phần họp thường kỳ hàng quý để đánh giá tình hình thực hiện dự án, giải quyết khó khăn, vướng mắc và đề ra kế hoạch hoạt động trong từng thời gian. Kết luận của các cuộc họp được thông báo chính thức bằng văn bản.

Trong trường hợp cần thiết, Trưởng ban quyết định tổ chức các cuộc họp đột xuất với nội dung và thành phần tùy theo yêu cầu cụ thể của công việc.

5. Ban Xây dựng Nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia có trách nhiệm đề xuất nội dung cuộc họp để trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban thông qua, chuẩn bị tài liệu liên quan cho cuộc họp; đồng thời thông báo nội dung, thành phần, địa điểm, thời gian và ghi biên bản cuộc họp.

6. Thành viên Ban Chỉ đạo Dự án thành phần vắng mặt trong các cuộc họp phải báo cáo trước với Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban và phải cử đại diện có thẩm quyền dự họp. Người được ủy quyền đi họp phải hiểu biết được các công việc có liên quan, chịu trách nhiệm báo cáo lại nội dung cuộc hợp với thành viên Ban Chỉ đạo vắng mặt để theo dõi và giải quyết công việc theo nhiệm vụ đã được phân công.

7. Đối với những trường hợp đột xuất yêu cầu phải xử lý nhanh, Trưởng ban, Phó trưởng ban giải quyết và thông báo lại cho các ủy viên Ban Chỉ đạo Dự án thành phần.

Điều 4. Chế độ sử dụng con dấu, phát hành văn bản và lưu giữ hồ sơ

1. Trong quá trình hoạt động, những văn bản của Ban Chỉ đạo Dự án thành phần do Trưởng ban, Phó Trưởng ban ký sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Những văn bản đồ các ủy viên Ban Chỉ đạo Dự án thành phần ký thuộc thẩm quyền và trách nhiệm được giao, dược sử dụng con dấu của cơ quan mình.

3. Tài liệu, hồ sơ của Ban Chỉ đạo Dự án thành phần được lưu giữ tại Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam).

Điều 5. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Dự án thành phần được trích từ nguồn kinh phí Dự án thành phần nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác