3758/QĐ-BTC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc cử Tổng đạo diễn chương trình lễ Khai mạc và lễ Bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XVII

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII;

Xét đề cương kịch bản lễ Khai mạc và lễ Bế mạc, Trao giải thưởng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII của đạo diễn Phạm Việt Thanh,

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao đạo diễn Phạm Việt Thanh làm Tổng đạo diễn Chương trình lễ Khai mạc và lễ Bế mạc, Trao Giải thưởng của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII tại Nhà hát Sao Mai, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Lê Khai mạc tổ chức từ 20h00 đến 22h00, ngày 15/12/2011, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 tài Truyền hình Việt Nam.

Lễ Bế mạc, Trao Giải thưởng tổ chức từ 20h05 đến 22h05, ngày 17/12/2011, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kề từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, các tập thể, cá nhân có liên quan và đạo diễn Phạm Việt Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐA (2), DA (7)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác