3758/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Dự án thành phần xây dựng nội dung và bình thức trưng bày Bảo làng Lịch sử quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 281/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Căn cứ Công văn số 2274/TTg-KDVX ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư dự án thành phần;

Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch".

Điều 2. Ban Chỉ đạo Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ thực hiện các Điều trong Quy chế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Trưởng Ban xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các thành viên Ban Chỉ đạo Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, TCCB, TT (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác