3759/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Đèo Nhông, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị thoả thuận chủ trương và thẩm định nhiệm vụ quy hoạch Công trinh nâng cấp và mở rộng di tích lịch sử chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (kèm bản vẽ vị trí quy hoạch và ảnh hiện trạng di tích). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất chủ trương đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Đèo Nhông, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi chung là Nghị định số 70/2012/NĐ-CP), đối với di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Đèo Nhông cần lập thành Dự án tu bổ, tôn tạo di tích trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định. Tên Dự án cần chuyển thành: “Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Đèo Nhông, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định”. Nội dung Hồ sơ dự án thực hiện theo Điều 19 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định được biết và chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác