3760/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích Miếu thờ Đặng Hữu Phổ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1475/SVHTTDL- DSVH ngày 17/8/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tu bổ, tôn tạo di tích Miếu thờ Đặng Hữu Phổ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (kèm theo hồ sơ thiết kế tu bổ cấp thiết). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Cơ bản thống nhất với nội dung tu bổ, tôn tạo di tích Miếu thờ Đặng Hữu Phổ, bao gồm: Tôn tạo miếu thờ, am thờ ngoài trời, bia di tích, bình phong, sân vườn, cổng và hàng rào bảo vệ. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cần lưu ý những vấn đề sau:
- Để phù hợp với tên gọi di tích tại Quyết định xếp hạng số 52/2001/QĐ- BVHTT ngày 28/12/2001 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tên hồ sơ cần sửa thành: "Tu bổ, tôn tạo di tích Mộ - miếu Đặng Hữu Phổ (hạng mục Miếu thờ)".
- Việc tôn tạo, mở rộng diện tích miếu thờ về phía Tây Nam cần có ý kiến đồng thuận của nhân dân địa phương (vì khu vực dự kiến mở rộng hiện tại là đường đi).
- Không sử dụng gạch, ngói Hạ Long để lát là lọp các hạng mục, mà cần nghiên cứu, sử dụng vật liệu phổ biến ở địa phương.
Bộ Văn hóa; Thể thao và Du lịch có ý để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế biết và hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác