3760/QĐ- BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v xây dựng và tố chức biếu diễn chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Hội nghị gặp mặt các đổng chí đại biểu tham gia cấp ủy trong nhà tù và trại giam của địch thời kỳ 1954-1975

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch số 288-KH/BTGTW ngày 01 tháng 10 năm 2014 về việc Phân công tổ chức phục vụ Hội nghị gặp mật các đồng chí đại biểu tham gia cấp ủy trong nhà tù và trại giam của địch thời kỳ 1954-1975 của Ban Tuyên giáo Trung ương;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam xây dựng và tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật 30 phút tại Lễ khai mạc Hội nghị gặp mặt các đồng chí đại biếu tham gia cấp ủy trong nhà tù và trại giam của địch thời kỳ 1954-1975.
Thời gian: Trung tuần tháng 12 năm 2014.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí thực hiện hoạt động trên chi từ nguồn kinh phí của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, IITQT, VTA.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác