3761/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử căn cứ Trảng Bàng ở vùng Tam Giác sắt, tinh Tây Ninh

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 224/TTr- SVHTTDL ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đề nghị thoả thuận chủ trương và quy mô Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử căn cứ Trảng Bàng ở vùng Tam Giác sắt, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (kèm hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử căn cứ Trảng Bàng ở vùng Tam Giác sắt, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
2. Về nguồn vốn: Trong giai đoạn tới, nêu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để tu bổ hạng mục gốc của di tích trên cơ sở đề xuất trong kế hoạch hàng năm của tỉnh Tây Ninh và khả năng bố trí vốn từ Ngân sách Trung ương cho Chương trình. Trước mắt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cân đối từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn xã hội hóa để thực hiện Dự án.3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau đối với Dự án:
- Hồ sơ Dự án cần đánh giá hiện trạng, phân tích, làm rõ các giá trị và phạm vi khu vực bảo vệ 1 và 2 của di tích, làm cơ sở pháp lý và khoa học để đề xuất các giải pháp bảo tồn, tôn tạo phù họp. Đối với công trình phục dựng cần đảm bảo tư liệu lịch sử.
- Không xầy dựng các hạng mục Nhà trung bày (do số lượng hiện vật gốc rất ít), Đài nước và Phù điêu. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh nghiên cứu phương án xây dựng bia ghi dấu sự kiện tại vị trí dự kiến xây Nhà trưng bày. Bố trí Nhà đón tiếp kết hợp nhà vệ sinh tại khu vực gần cổng ra vào. Làm rõ nội dung xây dựng các ô cắm trại phía trước.
- Nội dung Hồ sơ dự án cần bám sát theo Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để bổ sung, chỉnh sửa.
- Thiết kế cơ sở do Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Lam Kinh thực hiện là đơn vị chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tư vấn trong lĩnh vực tu bổ di tích. Vì vậy, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu tư vấn đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định tại Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến
 
Nơi nhận:                                                                 
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác