3763/BVHTTDL-TV

TLBT, VTVTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ đánh giá tác động của BĐKH đến lĩnh vực Văn hóa"

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành;

- Giám đốc các Thư viện Tỉnh/Thành.

Thực hiện Quyết định số 3679/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai nghiên cứu vấn đề đánh giá tác động và kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng đối với lĩnh vực văn hóa", trong đó hệ thống thư viện là một trong những đối tượng cần được đánh giá. Hệ thống thư viện được quan tâm trong đợt đánh giá này là thư viện của những địa phương trong vùng có nguy cơ (triền đất dốc vùng đồng bằng trũng và ven sông; vùng ven biển và hải đảo), thuộc 2 cấp: tỉnh/thành và huyện/thị.

Để có được dữ liệu sát với thực tế của từng tỉnh/thành làm cơ sở cho các Chương trình ứng phó với BĐKH của Bộ trong những năm tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh/thành cung cấp thông tin sau:

1. Số liệu thống kê về các thư viện chịu ảnh hưởng bởi tác động của quá trình biến đổi khí hậu tại địa phương.

2. Báo cáo nhanh về tác động của quá trình biến đổi khí hậu đến hệ thống thư viện của tỉnh.

Nội dung bán cáo (bao gồm Công văn của sở VHTTDL và file dữ liệu) gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) – số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội và địa chỉ e mail: nguyentienloc@mail.com  (trước ngày 10 tháng 11 năm 2012).

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, TV (2), HT.135.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác