3763/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3763/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2013 Về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án rà soát nghiên cứu và xây dựng nội dung tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo Đề án rà soát, nghiên cứu và xây dựng nội dung tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, gồm các ông, bà có tên sau:

 1. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Trưởng ban;

2. Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng ban;

4. Bà Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức –Viên chức Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban

5. Bà Hoàng Thị Điệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Ủy viên;

6. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Ủy viên;

7. Ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy viên;

8. Ông Đỗ Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Cục trưởng Di sản văn hóa, Ủy viên;

10. Bà Ninh Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Ủy viên;

11. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Ủy viên;

12. Ông Phùng Minh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;

13. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy viên;

 14. Bà Lê Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Ủy viên;

15. Ông Tần Lê Minh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cụ Thể dục Thể thao, Ủy viên;

Điều 2. Ban Soạn thảo Đề án rà soát, nghiên cứu và xây dựng nội dung tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo tổ chức điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng về số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ viên chức của ngành, lĩnh vực; thực trạng hệ thống đào tạo theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp; hệ thống và tiêu chuẩn các ngạch viên chức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch hiện đang sử dụng;

2. Chỉ đạo công tác tổ chức đánh giá về thực trạng đội ngũ viên chức và định hướng chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quản lý, xác định sự cần thiết xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn, đề xuất danh mục, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành và các hạng của các chức danh;

3. Chỉ đạo xây dựng Dự thảo Bộ tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp của viên chức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch; (gọi tắt là Bộ tiêu chuẩn).

4. Thống nhất với Bộ Nội vụ về dự thảo Bộ tiêu chuẩn, đề nghị được cấp mã số cho từng danh nghề nghiệp cụ thể.

5. Tiếp thu và hoàn chỉnh trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ, trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt và ban hành Bộ tiêu chuẩn.

Điều 3. Ban Soạn thảo Đề án rà soát, nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Tổ Biên tập, gồm các ông bà:

1. Bà Trần Thị Thanh Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng.

2. bà Trịnh Hồng Hạnh, Trưởng phòng Chế độ chính sách, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ phó;

3. Ông Trương Hải Long, Chuyên viên Vụ Công chức-Viên chức, Bộ Nội vụ, Tổ phó;

4. Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chánh Văn phòng Cục nghệ thuật biểu diễn;

5. Ông Phạm Việt Hùng, Chuyên viên Văn phòng Cục Điện ảnh;

6. Ông Phạm Định Phong, Chánh Văn phòng Cục Di sản văn hóa;

7. Ông Phùng Quang Luyến, Chánh Văn phòng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triễn lãm;

8. Ông Dư Ngọc Bình, Chuyên viên phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở;

9. Bà Đặng Phương Nga, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ;

10. Ông Mai Đức Hán, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ;

11. Bà Nguyễn Hoài Thu, Chuyên viên Vụ Thư Viện;

12. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Chuyên viên Vụ Pháp chế;

13. Bà Ngô Đặng Trà My, Chuyên viên Vụ Đào tạo;

14. Bà Nguyễn Thanh Thủy, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Du lịch;

15. Bà Bùi Việt Hà, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thể dục Thể thao.

Nhiệm vụ của Tổ Biên tập do Trưởng Ban Soạn thảo Đề án rà soát nghiên cứu và xây dựng nội dung tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân công.

Điều 4. Kinh phí thực hiện Đề án trích trong kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 6;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Bộ Nội vụ (để phối hợp);

-Lưu: VT, Vụ TCCB (PN35).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác