3764/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sẽ điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội về việc xin nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ tại Công văn số 310b/SKĐAHN ngày 31 tháng 10 năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học: Sân khấu Việt Nam thời kỳ đổi mới

Chủ nhiệm đề tài: THS. Thiều Thị Hạnh Nguyên.

Đơn vị chủ trì nghiên cứu: Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Điều 2. Mời NSND. Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng, mời các chuyên gia khoa học am hiểu lĩnh vực tham gia vào Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình trên (Danh sách Hội đồng kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá kết quả công trình nghiên cứu theo mục đích, yêu cầu, nội dung, kết quả, tiến độ ghi trong hợp đồng đã được ký kết.

Hội đồng chịu trách nhiệm vê những đánh giá và kết luận của mình.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, thành viên Hội đồng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng;

-Lưu: VT, KHCNMT, TX.16.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác