3764/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3764/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2013 Về việc Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông báo số 101/TB-VPCP ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013;

Xét đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, gồm các thành viên:

Ban Chỉ đạo:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;

2. Bà Lê Thị Phượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; Phó Trưởng ban;

3. Ông Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Uỷ viên;

4. Ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Uỷ viên;

5. Ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Uỷ viên;

6. Ông Lê Ngọc Định, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Uỷ viên;

7. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao, Uỷ viên;

8. Ông Vũ Văn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch, Uỷ viên.

Tổ Thư ký:

1. Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chánh Văn phòng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

2. Ông Trần Đức Thọ, Chuyên viên chính, Tổng cục Thể dục thể thao.

3. Bà Hoàng Thị Mậu, chuyên viên Cục Hợp tác quốc tế.

4. Bà Nguyễn Thị Thắm, chuyên viên Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

5. Bà Hoàng Thị Tuyết Mai, chuyên viên Thanh tra Bộ.

6. Bà Trần Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Nếp sống văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở.

7. Bà Vi Thanh Hoài, chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc.

8. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, chuyên viên Vụ Pháp chế.

9. Ông Lê Đỗ Anh, chuyên viên Vụ Gia đình.

10. Ông Trần Trọng Thìn, chuyên viên Vụ Thư viện.

11. Bà Nguyễn Thị Tâm, chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính.

12. Bà Lê Thuý Ngà, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ.

13. Bà Lý Phương Dung, Trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Điện ảnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3614/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông , bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu: VT, TCCB, 2, TN.30+2.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác