3765/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 7 năm 2010 quy định việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2468/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện trong năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập các Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ theo nhóm lĩnh vực, bắt đầu thực hiện năm 2011, bao gồm:

1. Hội đồng thuộc lĩnh vực Văn hoá.

2. Hội đồng thuộc lĩnh vực Thể dục thể thao.

3. Hội đồng thuộc lĩnh vực Du lịch.

4. Hội đông thuộc lĩnh vực Di sản văn hoá.

5. Hội đông thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước và Đào tạo.

6. Hội đồng thuộc lĩnh vực Nghệ thuật.

(Danh sách thành viên các Hội đồng theo Quyết định này).

Điều 2. Mời Lãnh đạo Bộ, các chuyên gia làm Chủ tịch các hội đồng; các chuyên gia trong và ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch am hiểu về lĩnh vực được mời tư vấn tham gia vào các Hội đồng tại Điều 1.

Thư ký hành chính và ghi biên bản cuộc họp các Hội đồng tại Điều 1 là chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Danh sách theo từng hội đồng kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Các Hội đồng tại Điều 1 có trách nhiệm phân tích, đánh giá các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn năm 2011 , kiến nghị việc sửa chữa, điều chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài được đề nghị lựa chọn đưa vào thực hiện.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, thành viên các Hội đồng, Thư ký hành chính của các Hội đồng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT (2), TX. 68.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác