3765/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch về việc nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ tại Công văn số 287/DTPCT ngày 25 tháng 10 năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu thực trạng môi trường sinh thái Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyên Văn Công.

Đơn vị chủ trì nghiên cứu: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Điều 2. Mời PGS.TS Đặng Văn Bài - Nguyên Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng; mời các chuyên gia khoa học am hiểu lĩnh vực tham gia vào Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình trên

Điều 3. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá kết quả công trình nghiên cứu theo mục đích, yêu cầu, nội dung, kết quả, tiến độ ghi trong hợp đồng đã được ký kết.

Hội đồng chịu trách nhiệm về những đánh giá và kết luận của mình.

Điều 4. Kinh phí tổ chức họp Hội đồng được trích từ kinh phí sự nghiệp khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định hiện hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, thành viên Hội đồng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, TX.16.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác