3767/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc làm bảo sao sách để phụ vụ trưng bày ở di tích khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Kính gửi: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Phúc đáp công văn số 247/DTPCT ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch về việc xin phép làm lại số đầu sách là hiện vật của Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Đồng ý để Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch làm bản sao 300 đầu sách hiện đang trưng bày tại Nhà sàn và nhà 54 để trưng bày và để hoàn trả số đầu sách này là hiện vật gốc cho Bảo tàng Hồ Chí Minh gìn giữ, bảo quản và phát huy giá trị. Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Khi triển khai tổ chức làm bản sao, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cần thành lập Hội đồng khoa học với sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà quản lý bảo tàng và cán bộ tài chính để đảm bảo tính khoa học và các quy định về quản lý tài chính.

Giao Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp chặt chế với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt quá trình thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Bảo tàng Hồ Chí Minh (để phối hợp);

-Vụ KHTC;

-Lưu: VT,Cục  DSV, NC (7).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác