3768/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc mời báo cáo viên cho Hội thảo tập huấn thực hiện chương trình khung dạy nghề về du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3509/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo tập huấn thực hiện chương trình khung dạy nghề về du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mới các ông, bà có tên sau đây làm báo cáo viên cho Hội thảo tập huấn thực hiện chương trình khung dạy nghề về du lịch từ ngày 24/11/2011 đến ngày 26/11/2011 tại Hải Phòng;

1-TS. Nguyễn Văn Lưu-Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

2-TS. Lê Anh Tuấn-Trưởng Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

3 - TS . Trần Thị Mai - Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế

4 - TSKH Trần Trung Dũng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng

5-Ông Trần Minh Tân - Phó Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Habour View

Điều 2. Kinh phí tham dự Hội thảo tập huấn do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thanh toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, ĐTT (12).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác