3770/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án đầu tư Tăng cường năng lực Thư viện số và bảo quản số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tăng cường năng lực thư viện số và bảo quản số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Kết quả thẩm tra dự án đầu tư Tăng cường năng lực thư viện số và bảo quản số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam của Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) số 3007/CV-UIA-TVQG ngày 30 tháng 7 năm 2010;

Căn cứ Công văn số 281/TB-VP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về dự án đầu tư Tăng cường năng lực thư viện số và bảo quản số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng thẩm định công nghệ thư viện số bảo quản số của dự án đầu tư Tăng cường năng lực thư viện số và bảo quản số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam ngày 23 tháng 9 năm 2010;

Xét đề nghị của Thư viện Quốc gia Việt Nam tại Tờ trình số 228/TVQGVN ngày 22 tháng 10 năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư Tăng cường năng lực thư viện số và bảo quản số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Tăng cường năng lực thư viện số và bảo quản số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

2. Chủ đầu tư: Thư viện Quốc gia Việt Nam.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tin học và tư vấn xây dựng.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Ths. Đặng Quốc Tuấn.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

-Xây dựng thư viện số với nội dung tài liệu phong phú nhằm mục đích quảng bá và phổ biến tài liệu rộng rãi đến các độc giả trong nước và trên toàn thế giới.

- Chuyển đổi nội dung các tài liệu quí hiếm sang phiên bản số hoá nhằm mục đích bảo quản một cách lâu dài nội dung các tài liệu quí cho các thế hệ mai sau:

- Tạo lập một hình mẫu thư viện quốc gia số tại Việt Nam và nhằm hoà nhập với xu hướng của các thư viện quốc gia số trên thế giới .

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Dự án tập trung đầu tư mua sắm thiết bị, phần mềm về số hoá dữ liệu và các thiết bị công nghệ thông tin khác.

- Hệ thống quét tài liệu tự động khổ lớn dành cho tài liệu đã đóng quyển.

- Hệ thống phần mềm tạo lập dữ liệu số.

- Phần mềm khai thác dữ liệu số.

- Hệ điều hành dành cho máy chủ.

- Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu.

- Hệ điều hành dành cho máy trạm.

- Máy chủ trong hệ thống.

- Ổ băng từ.

- Switch mạng 16 port 10/100/1000 Mbps.

- Máy trạm làm việc.

- Tủ thiết bị mạng.

- Bộ lưu điện dành cho máy chủ.

- Phụ kiện lắp đặt mạng.

- Kết nối mạng lntemet tốc độ cao.

- Khung dữ liệu và nội dung ban đầu cho Thư viện số.

7. Địa điềm xây dựng: Số 31 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội .

8. Thiết bị công nghệ:

-Các thiết bị và phần mền sẽ được kết nối và hoạt động đồng bộ để tạo nên mọt quy trình làm việc khép kín bao gồm: quét, xử lý, lưu trữ và khai thác tài liệu.

- Các tài liệu quí hiếm dưới dạng bản in hiện có tại Thư viện Quốc gia Việt Nam sẽ được số hoá bằng hệ thống máy quá tài liệu tự động tốc độ cao để lưu trữ vào máy chủ dung lượng lớn.

Các bản quét này sau đó được xử lý bằng một hệ thống phần mềm chuyên dụng để chuyển các hình ảnh thành tài liệu đã được số hóa có cấu trúc và có thể tìm kiếm toàn văn.

Các tài liệu sau khi được số hóa được đưa vào kho dữ liệu của chương trình hiển thị tài liệu số để phục vụ độc giả tại thư viện và trên toàn thế giới thông qua mạng Intemet.

9. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng mức đầu tư: (đã làm tròn số) 24.665.258.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 0

- Chi phí thiết bị: 23.171.631.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 515.421.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 417.700.000 đồng

- Chi phí khác: 76.874.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 483.632.000 đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: 2011 - 2012

Điều 2. Tố chức thực hiện: Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng trình tự thủ tục qui định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các văn bản pháp qui hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Vụ Thư viện;

-Lưu: VT, KHTC2, T8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác