3771/QĐ-BTC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Đề cương thực hiện Triển lãm “Bốn thập kỷ Liên hoan phim Việt Nam”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2698/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Phim Việt Nam tại Công văn số 265/VPVN ngày 08/11/2011 về việc đề nghị phê duyệt Đề cương Triển lãm “Bốn thập kỷ Liên hoan Phim Việt Nam”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và giao Viện Phim Việt Nam chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện Triển lãm “Bốn thập kỷ Liên hoan Phim Việt Nam” trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII tại Phú Yên.

Điều 2. kinh phí thực hiện trích từ nguồn chi không thường xuyên năm 2011 của Viện Phim Việt Nam
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐA

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác