3772/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức triển lãm, trao đổi về xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2011; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đón đoàn cán bộ của Làng Văn hóa – Du lịch sang tổ chức triển lãm “Việt Nam-điểm đến của đầu tư văn hóa-du lịch” và trao đổi với chủ đề “Xúc tiến đầu tư tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam”.

Thời gian triển lãm: từ ngày 10/12/2011 đến ngày 16/01/2012

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Điều 2. kinh phí:

- Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chi tiền tổ chức lễ khai mạc, biên, phiên dịch, nhân công hỗ trợ dàn dựng triển lãm, bổ sung hệ thống chiếu sáng phòng triển lãm và lễ tân đón tiếp từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp của Trung tâm năm 2011 đã được Bộ cấp.

- Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam chi tiền chuẩn bị, dàn dựng triển lãm, in ấn, quảng cáo, giấy mời, tổ chức chương trình hội thảo, cước phí vận chuyển triển lãm sang Pháp, tiệc cocktail và toàn bộ chi phí cho đoàn cán bộ của Làng sang phối hợp làm việc.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác