3772/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về xây dựng dự thảo Chiến lược văn hoá đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến I­ược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 15 tháng 10 năm 2014, tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về xây dựng dự thảo Chiến lược văn hoá đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn  đến năm 2030. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế và Viện hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
Sau khi nghe lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế báo cáo dự thảo Chiến văn hoá đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, lãnh đạo Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam báo cáo dự thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và ý kiến của các thành viên tại cuộc họp, Thứ trưởng kết luận:
1. Về dự thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đề nghị Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam:
a) Điều chỉnh nội dung dự thảo:
- Cập nhật làm rõ việc triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế", Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCHTƯ Đảng khóa XI (số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triến bền vững đất nước và nhũng tác động, dự báo xu hướng sắp tới ảnh hưởng tới văn hoá đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là sự gia tăng sức mạnh mềm của một số quốc gia đến Việt Nam.
- Bổ sung, làm rõ mục tiêu định lượng, cụ thể của Chiến lược.
- Bổ sung làm rõ nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, tương ứng, đặc biệt là phát triển sáng tạo và cơ chế chính sách.
- Nghiên cứu tập trung trọng tâm, ưu tiên phân ngành sáng tạo phù hợp với điều kiện Việt Nam, có lợi thế so sánh với khu vực, thế giới.
- Nghiên cứu tách riêng Chương trình hành động, rà soát các Đề án, chương trình đảm bảo khả năng và lộ trình thực hiện phù hợp.
b) Thực hiện đảm bảo tiến độ
Nhìn chung tiến độ xây dựng dự thảo Chiến lược đã qua những bước cơ bản, nhưng còn nhiều nội dung, thủ tục cần xin ý kiến các đơn vị liên quan và các Ban, Bộ, Ngành do đó, tiến độ thời gian tới phải rất tích cực:
- Họp Ban soạn thảo lấy ý kiến về nội dung dự thảo trước ngày 23/10/2014.
- Lấy ý kiến các đơn vị liên quan của Bộ về dự thảo Chiến lược trước ngày 25/10/2014.
- Xây dựng bộ hồ sơ (dự thảo Tờ trình, Quyết định, Đề án, Chiến lược) báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, gửi lấy ý kiến các Bộ, Ngành liên quan trước ngày 27/10/2014.
- Tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo, hồ sơ theo góp ý của các Bộ, ngành trước ngày 07/11/2014.
- Hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước 15/11/2014.
- Từ nay, đén khi Chiến lược được Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt 01 tuần/lần, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo, lãnh đạo Bộ về tiến độ.
2. Về dự thảo Chiến lược văn hoá đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đề nghị Cục Hợp tác quốc tế:
a) Điều chỉnh nội dung dự thảo
- Cân nhắc mục tiêu chung chỉ giới hạn trong việc đấy mạnh các hoạt động văn hóa đối ngoại còn hẹp, văn hóa phải thấm vào các hoạt động đối ngoại và chủ động đưa Việt Nam ra với thế giới, tạo sức hấp dẫn của các nước với Việt Nam bằng văn hóa.
- Tiếp thu các ý kiến góp ý, thể hiện rõ hơn nữa văn hoá trong đối ngoại ở các lĩnh vực khác: kinh tế, chính trị...
- Làm rõ các mục tiêu cụ the, rà soát nhiệm vụ đặt trọng tâm, gắn văn hoá đối ngoại với công nghiệp văn hoá, thể hiện tính liên ngành.
- Bổ sung làm rõ sự phân vùng khu vực văn hoá đối ngoại, có trọng tâm, trọng điếm, hướng tiếp cận phù hợp; ứng phó với sức mạnh mềm của một số quốc gia đến Việt Nam.
b) Thực hiện đảm bảo tiến độ
- Tiếp thu các ý kiến góp ý, xây dựng bộ hồ sơ (dự thảo Tờ trình, Quyết định, Đề án, Chiến lược) báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, gửi lấy ý kiến các Bộ, Ngành liên quan trước ngày 25/10/2014.
- Tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo, hồ sơ theo góp ý của các Bộ, ngành trước ngày 05/11/2014.
- Hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tưó'ng Chính phủ xem xét trước 15/11/2014.
- Từ nay, đến khi Chiến lược được Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt 01 tuần/lần, Cục Hợp tác quốc tế báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo, lãnh đạo Bộ về tiến độ.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiên./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị: Cục HTQT, VP Bộ,
Viện VHNTQGVN;
- Các đơn vị liên quan.
- Lưu: VT, VP(THTT) S.10.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác