3773/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tiếp nhận tài trợ của Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

 

QUYET ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiếp nhận khoản tài trợ 58.914,5 USD của Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội để triển khai thực hiện các dự án “Cân bằng giữa bảo tồn di sản và quá trình hiện đại hóa" và "Củng cố cơ sở cho công tác thống kê văn hóa".

Điều 2. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thực hiện đúng các quy định hiện hành về việc tiếp nhận và sử dụng tài trợ của nước ngoài.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, TQA (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác