3779/KH-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Họp báo Liên hoan nghệ thuật Hát Then - Đàn Tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái lần thứ V năm 2015

I. MỤC ĐÍCH
- Giới thiệu, quảng bá về hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng văn hóa, du lịch, các giá trị di sản văn hóa, cụ thể là di sản và loại hình nghệ thuật dân gian Hát Then - Đàn Tính của các địa phương.
- Tôn vinh, bảo tồn, phát triển Hát Then - Đàn Tính một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc đã bao đời nay gắn bó vói đời sống của các dân tộc Tày, Nùng, Thái; góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các vùng có nghệ thuật Hát Then - Đàn Tính; làm phong phú đời sống xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 8h30 ngày 15.9.2015 (Thứ Ba)
2. Địa điểm: Phòng họp Al, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hà Nội.
III. THÀNH PHẦN
Dự kiến 130 người
1. Chủ trì:
- Đại diện Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
- Chánh Văn phòng - Người Phát ngôn Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch;
- Đại diện Lãnh đạo Vụ Văn hóa dân tộc.
2. Thành phần dự họp:
- Khách mời: Phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, báo chí thuộc Bộ và Hà Nội (100 người)
- Đại biểu: Ban Tố chức Liên hoan, đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ (30 người)
IV. TÀI LIỆU PHÁT TẠI BUỔI HỌP BÁO
Thông cáo báo chí Liên hoan nghệ thuật Hát Then - Đàn Tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái lần thứ V năm 2015.
V. Tiêu đề họp báo:
 
HỌP BÁO
Liên hoan nghệ thuật Hát Then - Đàn Tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái lần thứ V năm 2015

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2015
VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Văn phòng Bộ:
1.1. Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền:
- Phối hợp chuẩn bị Thông cáo báo chí;
- Phát hành giấy mời; mời các cơ quan thông tấn báo chi;
- Đón tiếp phóng viên báo chí.
1.2. Phòng Quản trị:
- Chuẩn bị phòng họp; Tiêu đề Họp báo; Biển tên; Phối họp đón khách.
1.3. Phòng Tài vụ, Kế toán
- Chuẩn bị kinh phí phục vụ họp báo.
1.4. Phòng Bảo vệ, Y tế:
- Bảo đảm an ninh, an toàn cho buổi họp báo và phương tiện của phóng viên, báo chí tham dự họp báo.
2. Vụ Văn hóa dân tộc
- Đại diện lãnh đạo Vụ tham gia chủ trì họp báo;
- Chủ trì đón tiếp đại biếu;
- Chủ trì, xây dựng Thông cáo báo chí Liên hoan nghệ thuật Hát Then - Đàn Tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái lần thứ V năm 2015 gửi về Văn phòng Bộ VHTTDL để tổng họp, báo cáo lãnh đạo Bộ./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Các đơn vị liên quan
- Lưu: VT, VP (THTT), HP (10b).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác