3786/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3786/BVHTTDL-DSVH ngày 17 tháng 10 năm 2013 Về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Văn Quán và chùa Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2986/VHTTDL-QLDS ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Văn Quán (Tam bảo) và chùa Mộ Lao (nhà Ni), quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận nội dung Dự án nói trên gồm các hạng mục: tu bổ Tam bảo chùa Văn Quán, xây mới nhà Ni chùa Mộ Lao. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần lưu ý một số vấn đề là:

- Tam bảo chùa Văn Quán: cửa sổ mặt đứng chùa nên làm vòng tròn sắc không.

- Không thay mới toàn bộ quá giang và giữ nguyên các con chồng của hệ vì kèo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NAD.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác