3791/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Lễ tiếp nhận trang thiết bị tài trợ của Bộ Văn hóa Trung Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐINH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế tổ chức Lễ tiếp nhận trang thiết bị hỗ trợ công tác đào tạo trong ngành văn hóa do Bộ Văn hóa Trung Quốc trao tặng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thời gian: 10g30 ngày 18 tháng 11 năm 2011

Địa điểm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điều 2. Kinh phí:

Cục Hợp các quốc tế chịu trách nhiệm về các chi phí tổ chức, lễ tân, phiên dịch, thiết kế banner và các chi phí liên quan khác (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 của Cục hợp tác quốc tế).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NMP.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác