3792/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam tổ chức hòa nhạc "Norway Concert"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTTDL ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp các quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Na Uy tổ chức chương trình hòa nhạc "Norway Coneert" với sự tham gia của 06 nghệ sỹ Na Uy và nghệ sỹ violin Đỗ Phương Nhi, nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam -Na Uy.

Thời gian: 20h ngày 25 và 26 tháng 11 năm 2011.

Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:

- Đại sứ quán Na Uy chịu mọi chi phí tổ chức chương trình.

Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức tập luyện, biểu diễn và lễ tân đón tiếp…

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NQA (7).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác