3796/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3796/BVHTTDL-DSVH ngày 18 tháng 10 năm 2013 Về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2432/VHTTDL-QLDS ngày 06 tháng 10 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội bao gồm các hạng mục: Tu bổ Tam quan, Tam bảo, Nhà Mẫu, Nhà khách, Nhà  Vong; tôn tạo sân, vườn, tường rào, Nhà bếp-Tạo soạn. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Bổ sung bản vẽ nhà bao che thi công, bản vẽ các trang trí đắp bằng vữa trên mái Tam quan và Tam bảo cần chi tiết hơn.

- Thuyết minh rõ hơn các phương án tu bổ các cấu kiện gỗ theo nguyên tắc bảo tồn tối đa các thành phần gốc, đặc biệt là các mảng chạm khắc, cần đánh giá chi tiết hiện trạng các cấu kiện gỗ và ngói trước khi quyết định thay mới.

-  Thuyết minh của dự án cần nêu được giá trị kiến trúc nghệ thuật của công trình. Một số nội dung trong thuyết minh và bản vẽ còn chưa thống nhất.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như trên để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để báo cáo);

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, VHN.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác