3797/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3797/BVHTTDL-DSVH ngày 18 tháng 10 năm 2013 Về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hoàng Trung, (hạng mục Tam bảo) huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3193/VHTT&DL-QLDT ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hoàng Trung (hạng mục Tam bảo), xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận nội dung Dự án nói trên gồm hạng mục: tu bổ tam bảo chùa Hoàng Trung. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với hệ thống chân tảng cần lấy mẫu chân tảng cũ để phục hồi nhằm bổ sung cho những chân tảng đã bị mất;

- Bổ sung bản vẽ phương án phòng cháy chữa cháy cho khu vực di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NAD.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác