3801/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v lập hồ sơ Địa đạo Vịnh Mốc, tỉnh Quảng Trị là Di sản Thế giới

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3222/UBND-VX ngày 20/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc lập hồ sơ Địa đạo Vịnh Mốc đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi vào Danh mục Di sản Thế giới, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Trong nhiều năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp, với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và các cơ quan, địa phương liên quan trình Thủ tướng Chính phủ cho phép gửi tới UNESCO đưa một số di tích, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam vào Danh mục Dự kiện của UNESCO, trước khi tiến hành xây dựng hồ sơ chính thức, theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật di sản văn hóa năm 2001 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009), trong đó nêu: “Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo lập hồ sơ khoa học trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, lập hồ sơ khoa học di tích tiêu biểu của Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc xem xét đưa vào Danh mục di sản thế giới.
Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phải có ý kiến thấm định bằng văn bản của Hội đồng Di sản văn hóa quốc giá”.
2. Để thực hiện theo quy định của Luật di sản văn hóa năm 2001 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) và Hướng dẫn thực hiện Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới (sau đây gọi là Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giao cho cơ quan chuyên môn triển khai một số nội dung ở giai đoạn 1 của việc đưa di tích Địa đạo Vịnh Mốc vào Danh mục Dự kiến của UNESCO, như sau:
- Bước 1: Lập báo cáo tóm tắt di tích Địa đạo Vịnh Mốc theo mẫu Phụ lục số 2A hoặc 2B tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia (gửi kèm mẫu Phụ lục số 2A và 2B).
- Bước 2: Nếu nhận được ý kiến thỏa thuận của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đăng ký với Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đưa di tích Địa đạo Vịnh Mốc vào Danh mục Dự kiến xây dựng hồ sơ Di sản Thế giới.
- Bước 3: Thực hiện “Quy trình Tập trung - Upstream Process” quy định tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới (bản chỉnh sửa, bổ sung năm 2015), theo đó, đối với các di tích tiêu biểu của quốc gia đệ trình khi đưa vào Danh mục Dự kiến lập hồ sơ Di sản Văn hóa Thế giới, khuyến khích tìm kiếm ý kiến tư vấn của Hội đồng quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS - Cơ quan tư vấn cho UNESCO về lĩnh vực di sản văn hóa) về việc di sản đề cử có tiềm năng đạt được giá trị nối bật toàn cầu và yêu cầu về bảo vệ, quản lý theo tiêu chuẩn di sản thế giới, trước khi tiến hành lập hồ sơ. Việc này giúp tránh tình trạng nhiều di sản trước đây mất rất nhiều công sức, kinh phí lập hồ sơ nhưng không được UNESCO công nhận. Vì vậy, sau khi thực hiện bước 1 và 2 nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị mời tổ chức ICOMOS cử chuyên gia hỗ trợ khảo sát, đánh giá khả năng đề cử di tích Địa đạo Vịnh Mốc là Di sản Thế giới.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lập hồ sơ di tích Địa đạo Vịnh Mốc trình UNESCO ghi vào Danh mục Di sản Thế giới để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giao cho cơ quan chuyên môn nghiên cứu triển khai theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác