3802/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Bằng khen cho tập thể

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế Thi đua-Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng và Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 17 đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (có danh sách kèm theo) đã có thành tích xuất sắc trong  phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân, viên chức, lao động” giai đoạn 2006-2010.

Điều 2. Tiền thưởng trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp tại Văn phòng Bộ, thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đơn vị có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT,  TĐKT, NBV.25.

 


DANH SÁCH TẬP THỂ  ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN(Theo Quyết định số: 3802/QĐ-BVHTTDL, ngày 28 tháng 10 năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

 

1.    Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh

2.    Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

3.    Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng

4.    Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

5.    Ban Tuyên giáo Công đoàn Công Thương Việt Nam

6.    Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên

7.    Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai

8.    Ban Tuyên giáo nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc

9.    Liên đoàn Lao động huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông

10.   Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

11.   Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận

12.   Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên

13.   Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu

14.   Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ

15.   Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước

16.   Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp

17.   Cung Văn hoá Lao động thành phố Hồ Chí Minh./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác